ROS REDACTIEWERK

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Art. 1 Definities

 1. Aanbieding: offertes, prijsopgaven of andere aanbiedingen van Ros Redactiewerk.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Ros Redactiewerk die van toepassing zijn op alle Overeenkomsten tussen Partijen.
 3. Kopij: teksten die Opdrachtgever aan Ros Redactiewerk (tussentijds) levert voor uitvoering van het Werk.
 4. Levering: de Schriftelijke oplevering van het Werk aan Opdrachtgever.
 5. Opdrachtgever: de wederpartij van Ros Redactiewerk, die opdracht verstrekt tot uitvoering van het Werk.
 6. Overeenkomst: de tussen Ros Redactiewerk en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht ex art. 7:400 BW.
 7. Overmacht: hetgeen daaromtrent in artikel 6:75 BW is bepaald.
 8. Partij: Ros Redactiewerk of Opdrachtgever.
 9. Partijen: Ros Redactiewerk en Opdrachtgever tezamen.
 10. Ros Redactiewerk: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, die is ingeschreven in het handelsregister onder KVK 65024028
 11. Schriftelijk: per gewone post of per e-mail.
 12. Werk: het door Ros Redactiewerk vervaardigde werk als bedoeld in de Overeenkomst.

 

Art. 2. Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en werkzaamheden van en Overeenkomsten met Ros Redactiewerk.
 2. Door acceptatie van de Aanbieding en/ of bij de totstandkoming van de Overeenkomst, verklaart Opdrachtgever een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden te hebben ontvangen, daarvan kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk zijn overeengekomen tussen Partijen.
 4. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze uitdrukkelijk Schriftelijk door Ros Redactiewerk zijn aanvaard.
 5. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd met dwingend recht mocht blijken te zijn, dan blijven deze Algemene Voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voor wat betreft de nietige bepaling Partijen in overleg een nieuwe bepaling vaststellen die zoveel mogelijk met de strekking van de nietige bepaling overeenkomt.

 

Art. 3. Aanbieding

 1. Opdrachtgever staat ervoor in alle voor de Aanbieding relevante en essentiële informatie tijdig en naar beste kunnen en weten aan Ros Redactiewerk te hebben verstrekt.
 2. De Aanbieding vervalt 30 dagen na de datum van verzending aan Opdrachtgever.
 3. Elke Aanbieding is geheel vrijblijvend en kan onverwijld na ontvangst van de aanvaarding van Opdrachtgever door Ros Redactiewerk nog worden herroepen.

 

Art. 4. Overeenkomst van opdracht

 1. Partijen kiezen ervoor om de fictieve dienstbetrekking van thuiswerkers of gelijkgestelden zoals bedoeld in de artikelen 2b en 2c Uitvoeringsbesluit Loonbelasting 1965 en de artikelen 1 en 5 van het Besluit aanwijzing gevallen waarin arbeidsverhouding als dienstbetrekking wordt beschouwd (Besluit van 24 december 1986, Stb. 1986, 655), buiten toepassing te laten en daartoe de Overeenkomst aan te gaan voordat uitbetaling plaatsvindt.
 2. Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Ros Redactiewerk ook andere werkzaamheden verricht voor derden.
 3. De werklocatie van Ros Redactiewerk is op haar eigen kantoor.
 4. Ros Redactiewerk accepteert de opdracht en aanvaardt daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het op juiste wijze uitvoeren van het Werk. Dit betekent onder meer dat wordt gewerkt conform de in de branche geldende normen en richtlijnen en de gebruikelijke kwaliteitsnormen ten aanzien van spelling en stijl.
 5. Ros Redactiewerk deelt haar werkzaamheden zelfstandig in en verricht de overeengekomen werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats in geval van samenwerking met anderen, zodat deze optimaal zal verlopen. Indien noodzakelijk voor de werkzaamheden richt Ros Redactiewerk zich naar de arbeidstijden bij Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever kan alleen aanwijzingen en instructies geven omtrent de opdracht en het resultaat van de opdracht.
 7. Indien het Werk meeromvattender blijkt dan de Overeenkomst, zullen Partijen tijdig met elkaar in overleg treden voor een Schriftelijke aanvulling daarop. Stilzwijgende aanvaarding van wijzigingen is uitgesloten.
 8. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en/ of de datum van de Levering in de Aanbieding en/ of Overeenkomst kan worden verlengd, indien Partijen tussentijds de aanpak, de werkwijze en/ of de omvang van het Werk en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitbreiden en/ of wijzigen. Ros Redactiewerk is hieromtrent gehouden Opdrachtgever tijdig te informeren over aangepaste planning en honorarium.
 9. Ros Redactiewerk heeft het recht het Werk geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek is derhalve niet van toepassing.

 

Art. 5. Levering

 1. Indien Partijen voor de Levering een termijn overeenkomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de leveringstermijn is Opdrachtgever gehouden Ros Redactiewerk schriftelijk te manen spoed te betrachten en een redelijke termijn te verlenen om alsnog het Werk te leveren.
 2. Bij Overmacht aan de zijde van Opdrachtgever, zullen Partijen de Levering in overleg op een andere datum vaststellen.
 3. Bij Overmacht aan de zijde van Ros Redactiewerk heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval zal Opdrachtgever de overeengekomen vergoeding aan Ros Redactiewerk voldoen naar rato van het tot de datum van de ontbinding verrichte Werk.
 4. Bij Overmacht aan de zijde van Ros Redactiewerk heeft Opdrachtgever het recht het Werk terug te vragen in verband met te behalen deadlines. Ros Redactiewerk zal daaraan onverwijld voldoen.

 

Art. 6. Tarief en betaling

 1. Alle in Aanbieding en Overeenkomst genoemde bedragen zijn exclusief de geldende omzetbelasting. Indien Partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Ros Redactiewerk eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang en reikwijdte van het door de Opdrachtgever gewenste gebruik van het Werk.
 2. Ros Redactiewerk is telkens gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
 3. Facturering kan geschieden vanaf het moment van aanvang van het Werk.
 4. Indien Opdrachtgever het Werk niet exploiteert, ontslaat dit Opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.
 5. Opdrachtgever heeft niet het recht om enige betalingsverplichting op te schorten.
 6. Betalingen zullen plaatsvinden binnen 14 dagen na de datum van de declaratie, tenzij de factuur anders vermeld. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in gebreke.
 7. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd.
 8. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling behoudt Ros Redactiewerk zich het recht voor om de uitvoering van het Werk op te schorten, dan wel te beëindigen.
 9. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling, komen alle (buiten)gerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen ten minste 15% van de hoofdsom.
 10. Indien Opdrachtgever in staat van liquidatie of faillissement verkeert of surseance van betaling heeft aangevraagd, zijn alle vorderingen van Ros Redactiewerk op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 11. Ros Redactiewerk zal Opdrachtgever Schriftelijk informeren over haar voornemen tot verhoging van haar honorarium of kosten. Indien de verhoging meer bedraagt dan 15%, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven dagen na de bedoelde kennisgeving de Overeenkomst Schriftelijk op te zeggen. Alsdan zal Opdrachtgever de voor de verhoging overeengekomen vergoeding aan Ros Redactiewerk voldoen naar rato van het tot de datum van opzegging verrichte Werk tegen het oorspronkelijke honorarium.

 

Art. 7. Opschorting

Indien Opdrachtgever een van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is Ros Redactiewerk gerechtigd om zonder nadere kennisgeving haar verplichtingen op te schorten, onverminderd de overige bevoegdheden van Ros Redactiewerk voortvloeiend uit de wet en deze Algemene Voorwaarden.

 

Art. 8. (Tussentijdse) beëindiging opdracht

 1. Indien een Partij de Overeenkomst voortijdig beëindigt, zal dit tijdig en Schriftelijk aan de andere Partij worden bekendgemaakt.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt binnen 24 uur nadat deze tot stand is gekomen en Ros Redactiewerk nog geen aanvang heeft gemaakt met de werkzaamheden, is Opdrachtgever niet gehouden de overeengekomen vergoeding te betalen.
 3. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst anderszins voortijdig beëindigt, heeft Ros Redactiewerk het recht op vergoeding van het tot dusverre verrichte Werk naar rato van het honorarium in de Overeenkomst.
 4. Een Overeenkomst waarvoor Ros Redactiewerk onverwijld werkzaamheden moet verrichten kan niet worden opgezegd.
 5. Ros Redactiewerk mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging van de Overeenkomst slechts dan gebruikmaken, indien ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet zijn toe te rekenen, voltooiing van het Werk in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 6. Ros Redactiewerk heeft het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, haar rechtspersoon ontbindt of liquideert, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op enige schadevergoeding.
 7. Opdrachten met een vast of langdurig, dan wel regelmatig karakter, kunnen door Opdrachtgever worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden. Indien de opzegging plaatsvindt op kortere termijn, heeft Ros Redactiewerk het recht een vergoeding in rekening te brengen ter hoogte van een overeenkomstig restgedeelte van het bedrag dat in de laatste twee maanden voor deze of soortgelijke werkzaamheden door Ros Redactiewerk is gefactureerd.
 8. Tenzij Partijen anders zijn overeengekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege na de Levering van het Werk.

 

Art. 9. Intellectueel eigendomsrecht en presentexemplaar

 1. Ros Redactiewerk is niet gehouden enig onderzoek te doen naar het intellectueel eigendomsrecht op de door Opdrachtgever aangeleverde Kopij.
 2. Het auteursrecht van het geleverde Werk berust niet bij Ros Redactiewerk.
 3. Het auteursrecht van door Ros Redactiewerk geschreven nieuwe teksten komt haar toe.
 4. Opdrachtgever zal een verzoek van Ros Redactiewerk honoreren om haar bedrijfsnaam en/ of website (na de Levering) niet kenbaar te maken en/ of in het geleverde Werk te vermelden.
 5. Het staat Opdrachtgever vrij het Werk na de Levering voor eigen doeleinden te gebruiken.

 

Art. 10. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever controleert de Kopij en de opdracht op onvolledige informatie. Ros Redactiewerk is niet aansprakelijk voor onjuistheden, fouten en/ of onvolledige informatie.
 2. Opdrachtgever behoudt telkens voor verzending aan Ros Redactiewerk een eigen kopie van de Kopij.
 3. Ros Redactiewerk is, behoudens opzet of grove schuld zijdens Ros Redactiewerk, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door de Opdrachtgever, diens personeel en/ of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verband houdend met de Aanbieding of Overeenkomst.
 4. De aansprakelijkheid van Ros Redactiewerk is beperkt tot de directe schade die door Opdrachtgever daadwerkelijk is geleden.
 5. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van deze bepaling, is de aansprakelijkheid van Ros Redactiewerk te allen tijde beperkt tot het door de verzekeraar van Ros Redactiewerk gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Ros Redactiewerk niet is verzekerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van schade sluit Ros Redactiewerk uitdrukkelijk uit.
 6. Indien derden met betrekking tot de openbaarmaking van het Werk door of namens Opdrachtgever enige aanspraak jegens Ros Redactiewerk en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen Opdrachtgever en Ros Redactiewerk in goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. Ros Redactiewerk en Opdrachtgever dragen ieder de eigen kosten.
 7. Ros Redactiewerk is niet aansprakelijk indien zij als gevolg van Overmacht niet (tijdig) geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen.
 8. Ros Redactiewerk is niet aansprakelijk voor misbruik van auteursrecht op het door Ros Redactiewerk aan Opdrachtgever geleverde Werk.

 

Art. 11. Geheimhouding

 1. Zowel de inhoud van de Aanbieding als de Overeenkomst worden door Ros Redactiewerk op vertrouwelijke wijze behandeld.
 2. Het staat Ros Redactiewerk vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar het geleverde Werk en Opdrachtgevers, tenzij Partijen anders overeengekomen.

 

Art. 12. Geschillenregeling

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Aanbieding of Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.